Gốc > Mục:Đề thi > Mục:Lớp 3 > Mục:Toán học >
title:Đề thi violiympic lớp 3 v 18
date:03-01-2010
sender:Bùi Thị Phương
source:
type:doc
Đề THI VIOLYMPIC LƠP 3 VòNG 18
Bài làm 1: Điền số thích hợp vào ô trống:x x
.x________________________


Bài làm 2: xoá các ô theo thứ tự tăng dần:

Bài làm3: vượt chướng ngại vật:
Hiện nay bố 38 tuổi. Biết 2 năm nữa bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.
Hiện nay bố 42 tuổi biết 3 năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con, tính tuổi con hiện nay.
Bác An nuôi tất cả 40 con thỏ, bác đã bán 1/8 số thỏ. Hỏi bác còn lại bao nhiêu con thỏ.
Bác Hà nuôi một số gà, bác đã bán 1/3 số gà thì bác còn lại 30 con. Hỏi lúc đầu Bác Hà có bao nhiêu con?
Bác An có một số thỏ bác đã bán 1/4 số thỏ thì bác còn lại 24 con hỏi lúc đầu bác có bao nhiêu con.
Bác Minh nuôi một số vịt bác đã bán 1/3 số vịt thì bác còn lại 200 con hỏi lúc đầu bác có bao nhiêu con?
Tìm một số biết rằng nếu nhân số đó ới 9 rồi cộng với 35 thì được 800
Tìm một số biết rằng nếu chia số đó cho 8 rồi cộng với 15 thì được 40
Tìm một số biết rằng nếu chia số đó cho 9 rồi cộng với 33 thì được 68
10) Bác Minh nuôi một số con vịt, đã bán 1/9 số vịt thì còn lại 200 con. Hỏi lúc đầu bác có bao nhiêu con?